• ติดต่อเรา : +66-53908500 ต่อ 60156
  • ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ

ร้อยละของผู้ป่วยติดสุราในพื้นที่เข้าถึงบริการตามมาตรฐานแยกรายเขต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 21/01/2561
ไฟล์รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยติดสุราในพื้นที่รายจังหวัดแยกรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 เดือน ตุลาคม 2561  เดือน พฤศจิกายน 2561  เดือน ธันวาคม 2561